1919 – 1920

85 leden

Aalmoezenier: E.H.Frans De Hovre
Scoutsmaster: Florent De Craene
Assistent: Maurice De Vos
Peletonleiders:
– Maurice De Schrijver
– Marcel Elewaut
– Gerard Waeytens
– Jacques Schoofs
Leermeesters: Paul Parré & Leon Elaut

Bakermat in Engeland

De Eerste Wereldoorlog dreef duizenden Belgische vluchtelingen naar Groot-Brittannië. Onder hen Hubert De Bruyker en August De Schrijver, twee Gentbrugse leerlingen van het Sint-Barbaracollege, die in Barmouth en St.-Leonards lid waren van een door de jezuïeten opgerichte Baden Powell Scoutsgroep, die in 1916 door de Chief Scout en Lady Baden Powell op hun landgoed te Ewhurst werd ontvangen. Het enthousiasme van Pater Joseph Jacobs, de latere hoofdaalmoezenier van de Baden Powell Belgian Scouts, werkte zo aanstekelijk dat het Gentbrugse tweetal besliste na de oorlog te Gentbrugge een scoutsgroep te starten.

Oprichting

De stichtingsvergadering vond plaats op 19 juni 1919 om 16.30 uur ten huize van Frans De Hovre in de Gestichtstraat (nu Kliniekstraat) te Gentbrugge. Men ging van start onder de naam: Baden Powell Belgian Boy Scouts 3de Gent.

Groepsnaam

Tijdens een groot spel rond Heusdenbrug op 28 september, waaraan ook de 2de Gent-troep deelneemt en waarbij Gerard Waeytens een telefoonverbinding over een afstand van 2 km tot stand brengt, houdt de districtscommissaris August De Schrijver een toespraak ter herinnering aan het groot offensief van 1918 waarin Hubert De Bruyker is gesneuveld. Vanaf die dag draagt onze groep als blijvend aandenken de naam Hubert De Bruykergroep. Twee dagen later werd in de kerk van Gentbruggecentrum een zielemis gehouden en legde de groep bloemen neer op het graf van de jonge gesneuvelde die van een scoutsgroep in Gentbrugge alleen maar heeft kunnen dromen.

Scoutsfeest

Het eerste groepsfeest op 7 maart 1920 wordt uitgebreid in de pers besproken: Ongeveer 600 personen, waaronder afgevaardigden van verschillende scoutstroepen hadden plaatgenomen in de zaal van de “Vriendenkring”.

Te 18.15 uur schalden de klaroenen en galmde het vaderlands lied terwijl de overheidspersonen, waaronder Gouwcommissaris Tony Cardon de Lichtbuer die het erevoorzit­terschap had aanvaard, de zaal binnentraden.

In een kort doch bondig vertoog handelde D.C. August De Schrijver over Baden Powells padvinderij en wees erop dat de scouting, die vooruitstreeft met jonge en brede geest, forse krachten aanbrengt, welke vruchtbaar zullen gedijen ten bate én van de padvinders én van de samenleving.

Men voerde toen het Spaanse 17de-eeuwse drama “Bloedgeld” op. Dit drama, ietwat bui­ten de gewone trant, verwierf een onbeschrijfelijk applaus. Meesterlijk vertolkten de pad­vinders moeilijke rollen : Don José en de jood Manasses leverden gevoelvol spel, waar een juiste mimiek paarde met geijkte toon­schake­ringen.

Toen kwam de beurt aan “Rond het kamp­vuur” , tafereel uit het scoutsleven. Het was een juweeltje van smaak. Met enkele trekken is de hele padvinderij geschetst en voelt ieder­een iets van die puike geest die padvinders bezielen, geest van eer en offervaardig­heid : de Baden Powell geest! Hulde waarlijk aan de secretaris L.Elaut die het heeft neerge­pend.

Toneel en lichtschikkingen (dalen van de avond en losbarsten van de storm) waren het werk van onze dappere pioniers en hun lei­ders.

De symfonie “Scoutsvrienden” , onder leiding van leermeester G.Schoofs, leverde vaste en schone muziek, nu eens meeslepend en dan weer zacht en heerlijk zoals in ” Un soir à Vénise”.

Toen de solist scout Fauconnier ” Le Trouvère” uitvoerde, roerde niets in de zaal en kon eenieder de kunst van deze allerjongste virtuoos, bij iedere trilling der snaren , genie­ten.

Ten slotte dreunde de zaal onder een drievoudig “Hoera” voor Koning, Vaderland en het edele Vlaanderen en tot groter heil der pad­vinderij.

Het feest was bepaald een opbeuring voor het publiek en de padvindersbeweging heeft er honderden sympathieën bij gewonnen.

Heldendaad

Op 9 mei komt onze groep in de krant wegens heldhaftig en koelbloedig optreden. In Sint-Denijs vond een militaire manifestatie plaats waar ook de scouts demonstraties gaven. Er ontplofte een handgranaat. Onze scouts waren er snel bij om de 20 gewonden eerste hulp te bieden .

Eerste kamp

Van 22 tot 24 mei wordt voor het eerst gekampeerd. Dit leiderskamp vindt plaats in Lembeke op de Heihoek op de eigendommen van familie Dhaenens. Men vertrekt om kwart voor vijf ’s morgens te voet en met het materi­aal op een stootkar.